Resevillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Summitweek (nedan kallad researrangören) och resenär (nedan kallad resenären) som köper en paketresa. Avtal ingås och genomförs i enlighet med ”pakkerejseloven” (lag nr 1666, 26 december 2017 om paketresor och sammanlänkade researrangemang).

1. Ingående av avtal

1.1 INDGÅENDE
Ett avtal om köp av en paketresa mellan resenären och researrangören har ingåtts och är bindande för båda parter när erbjudandet godkänns av resenären. Det är en förutsättning att de resetjänster som tillsammans utgör en paketresa förvärvas vid samma tidpunkt.

Erbjudandet godkänns av resenären när denne betalar till researrangören. Innan dess har resenären genom att markera i en ruta mottagit och godkänt dessa allmänna villkor.

Researrangören skickar ett skriftligt erbjudande till resenären. Resenären godkänner erbjudandet skriftligen genom inbetalning av överenskommen anmälningsavgift inom avtalad tid. Om resenären inte betalar anmälningsavgiften inom den avtalade tiden är researrangören inte längre bunden av erbjudandet.

Vid en fysisk förfrågan på researrangörens försäljningsställe, via telefon eller e-post, godkänner resenären researrangörens erbjudande genom att betala hela eller en del av paketresans pris. Resenären får dessa allmänna villkor överlämnade till sig innan betalningen.

Researrangören kan genom tydlig information till resenären bestämma att avtalet först anses ha ingåtts genom resenärens inbetalning av resans pris eller en anmälningsavgift inom den i avtalet överenskomna tiden. Resenären har innan den tidpunkten mottagit dessa allmänna villkor.

1.2 RESEHANDLINGAR
Researrangören skickar efter avtalets ingående resehandlingarna (exempelvis resedokument, bokningsbekräftelse, faktura och/eller resplan) till resenären utan onödigt dröjsmål.

Utskick av resehandlingar samt annan korrespondens mellan resenären och researrangören, inklusive men inte begränsat till ändringar i paketresan, sker till den e-postadress som resenären använt sig av i samband med avtalets ingående.

Resenären är dessutom skyldig att uppge de kontaktuppgifter som krävs för att researrangören ska kunna kontakta resenären både före och under resan.

Om resenären inte mottar resehandlingarna inom 24 timmar efter bokningen ska resenären snarast kontakta researrangören. Om resenären har angett en e-postadress ska resenären innan dess kontrollera e-postlådan för skräppost.

Resenären är skyldig att vid mottagandet gå igenom de utskickade resehandlingarna och ”praktisk information” (se avsnitt 4.3) och snarast kontakta researrangören om uppgifterna inte överensstämmer med vad som avtalats.

2. Pris och betalning

2.1. PRIS
Resans pris är ett så kallat ”totalpris”, vilket innebär att det omfattar alla obligatoriska skatter, avgifter samt alla ytterligare avgifter, kostnader och eventuella tillägg relaterade till de tjänster som resenären köpt hos researrangören.

På destinationerna kan det förekomma deposition för lägenhet eller hotell, slutrengöring samt lokala tillägg, entréer och avgifter som det inte är möjligt att ta ut vid avtalets ingående, eftersom dessa betalningar är direkt relaterade till lokala regler eller för användande av extra tjänster utanför vad som framgår i avtalet.

Resans totalpris framgår av resenärens resehandlingar. Om det sker ändringar i själva resan eller i förutsättningarna för denna till följd av förhållanden hos resenären, medför det att priset kan ändras och ytterligare betalning kan komma att krävas.

2.2. BETALING
Om resenären ställer in sin del av avtalet gällande betalning, har researrangören rätt att häva avtalet. I sådana fall har researrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat enligt reglerna i avsnitt 6.2, om denne avbeställde resan på dagen för den inställda betalningen.

Om inte annat anges ska anmälningsavgiften och avbeställningsförsäkringen betalas senast tre dagar efter bokningen av resan. Anmälningsavgiften för resan är 2 500 kr per person om inte annat avtalats. Slutbetalningen ska vara Summitweek tillhanda senast 60 dagar innan avresa. Om du bokar resan senare än 60 dagar innan avresa ska hela resans pris betalas omgående.

3. Avbeställnings- och reseförsäkring

Innan avtalets ingående ger researrangören resenären information om möjligheten eller rätten att teckna en försäkring som täcker resenärens utgifter vid hävande av avtalet (avbeställningsförsäkring) eller utgifterna för hemtransport osv. vid olycka, sjukdom eller död (reseförsäkring) samt villkoren för dessa försäkringar.

Researrangören mottar provision för försäljning av försäkringar. Resenären kan vända sig till researrangören för att få veta hur stor provisionen är .

Om resenären vill teckna en avbeställningsförsäkring eller en reseförsäkring via researrangören ska resenären meddela detta till researrangören innan det slutgiltiga avtalet ingås.

Avbeställningsvillkoren vidareutvecklas på researrangörens webbplats

4. Resenärens allmänna skyldigheter

4.1 PASS, VISUM OCH HÄLSODEKLARATIONER (BL.A. VACCINATIONER)
Resenären ska inneha ett giltigt pass som gäller minst sex månader efter det att resan avslutats, samt de handlingar som är nödvändiga för att resan ska kunna genomföras, däribland visum och bevis på erforderliga vaccinationer.

Researrangören upplyser resenären vid avtalets ingående om pass- och visumkrav, däribland upplysningar om hur lång tid det tar att skaffa visum. Researrangören upplyser dessutom om eventuella hälsoformaliteter som vaccinationskrav eller liknande samt övriga dokument och förhållanden som krävs för att resan ska kunna genomföras. För vissa länder gäller det särskilda regler för in- och utresa. Om detta är fallet framgår det av avtalet. Resenären kan kontakta researrangören för ytterligare information om dessa regler.

Researrangörens upplysningar om pass-/visumkrav för resenären grundas på reglerna för danska/svenska/norska medborgare. Om resenären inte innehar danskt/svenskt/norskt pass eller om denne har dubbelt medborgarskap, ska resenären uppmärksamma researrangören på detta så att resenären kan få rätt rådgivning och vägledning, däribland hänvisning till aktuella myndigheter. Se i detta sammanhang bland annat www.ud.se.

4.2. PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET
Resenären kan dessutom innan avtalet ingås begära exakt information från researrangören om resans lämplighet i förhållande till resenärens behov. En sådan begäran förutsätter att resenären ger researrangören alla nödvändiga och relevanta uppgifter om resenärens behov.

4.3. NAMN PÅ RESEHANDLINGAR
Resenären ansvarar för att de namn som står på resehandlingar och bokningar är identiska med hela de namn som står på resenärens pass. Om resenären noterar att namnen på resehandlingar och pass inte överensstämmer, ska resenären snarast meddela detta till researrangören, som kommer att försöka korrigera felen. Om avvikelserna beror på resenären kommer kostnader i samband med detta att utkrävas av resenären. Om det inte är möjligt att göra ändringar kan resenären inte hålla researrangören ansvarig.

4.4. PUNKTLIGHET
I de fall resenären inte kan komma fram i tid till den bokade resetjänsten, ska resenären kontakta den aktuella leverantören och upplysa om den senare närvaron. Om resenären inte uppnår en tillfredsställande lösning med leverantören, ska resenären kontakta researrangören. Om resenären inte kontaktar leverantören och/eller researrangören annulleras bokningen av leverantören och resenären kommer inte att kunna använda bokningen eller få ersättning för bokningsbetalningen.

Om flygbiljetter är en del av paketresan ska dessa användas i rätt ordning. Om resenären inte använder flygbiljetterna i rätt ordning kan flygbolaget avboka resterande flygrutter. Resenären kan därför inte bara använda enskilda rutter av en flygresa. Exempelvis kan resenären inte enbart använda sig av en hemresa.

Resenären ska ha avslutat en eventuell incheckning för ut- och hemresa i överensstämmelse med de i resplanen eller vid annan tydlig anvisning upplysta tidpunkterna och platserna. Resenären är ansvarig för att själv notera i incheckningskön ifall incheckning inte kommer att kunna ha inom de angivna tidpunkterna.

Resenären ska själv hålla sig underrättad om hemresetidpunkter genom att i god tid före hemresa ta reda på om det skett några ändringar av hemresetidpunkten jämfört med vad som angetts i resehandlingarna. Meddelande om sådana ändringar meddelas resans beställare med e-post. Om resenären reser med flyg kan denne få en ungefärlig avresetid från resmålet till flygplatsen genom dennes Travel Advisor. Avresetider för flygplatstransfer fastställs dagen före avresa av guiden på resmålet. Notera att trafik- och vägförhållanden, samt externa händelser kan påverka avresetidpunkten, så skidåkning på avresedagen kan helt eller delvis utebli.

Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avgångstider och tider för de transportmedel som ingår. Detta kan t.ex. ske genom att direkt efter ankomst till en flygplats titta på översiktsskärmarna och kontakta flygplatspersonalen vid tveksamhet om vilken terminal eller gate flyget avgår ifrån. Terminal- och gateändringar sker ofta och ligger utanför researrangörens kontroll. Resenären kan i sådana situationer inte framställa några anspråk på researrangören.

4.5. ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Resenären ska rätta sig efter de ordningsföreskrifter som gäller för alla paketresans underleverantörer som t.ex. hotell, flygplatser, transportmedel etc.

Resenären ska agera på ett sätt så att medresenärer inte känner sig generade. Vid grova fall eller upprepade tillfällen kan ett opassande uppträdande leda till att resenären avvisas och hindras av researrangören eller dennes representanter från att vidare delta i resan. Vid sådana tillfällen är resenären ansvarig för egen hemtransport och utgifter som följer härav. Resenären har vid avvisning inte rätt till någon form av återbetalning av paketresans pris.

Researrangören är inte ansvarig inför offentlig myndighetsutövning, inklusive men inte begränsat till polisingripande/-åtgärder mot resenären i samband med resenärens olämpliga uppträdande. Resenären är i sådana situationer själv ansvarig för de utgifter som resenären eventuellt påförs, liksom att resenären inte kan framställa några anspråk på researrangören och inte kommer att vara berättigad till återbetalning av paketresans pris.

4.6. BRISTANDE EFTERLEVNAD
Om resenären inte uppfyller kraven på pass, visum, hälsoformaliteter, angivande av korrekt namn på resehandlingarna samt genomgång av detta, reglerna om punktlighet samt ordningsföreskrifterna, kan resenären inte framställa några anspråk mot varken researrangören, återförsäljaren eller underleverantören till paketresan för de följdverkningar, brister, olägenheter eller förluster som den bristande efterlevnaden av resenärens allmänna skyldigheter medför.

5. Ändringar av avtalets ingående

5.1. ÖVERLÅTELSE AV PAKETRESAN
Resenären kan överlåta resan till en annan person mot en eventuell avgift motsvarande de kostnader som följer överlåtelsen fram till sju dagar före avresa. Vid överlåtelse senare än sju dagar före avresa kan det kosta, och begäras, en avgift (som man kan få upplysning om via telefon) för flygbolag samt alternativa inköpta flygavgångar, som beror på flygbolagets avgifter för datumet för ändringen.

Överlåtelse kan endast göras om den person som paketresan överlåts till uppfyller de av researrangören, vid avtalets ingående, uppställda villkoren och kraven för genomförande av resan, däribland giltigt pass, visum och hälsomässiga krav.

Möjligheten att överlåta paketresan kan helt eller delvis begränsas av researrangören, om överlåtelsen inte är möjlig till följd av underleverantörens villkor. Begränsningar i möjligheten till överlåtelse framgår alltid tydligt i resenärens resehandlingar.

I detta sammanhang görs resenären uppmärksam på det faktum att de allra flesta flygbiljetter som ingår i paketresor inte kan ändras eller återbetalas när de väl har bokats (”non refundable”-biljetter).

Det framgår av resenärens resehandlingar om flygbiljetten eller de övriga resetjänsterna inte kan ändras eller återbetalas. Om paketresan omfattar sådana resetjänster kommer betalningen för de restjänster som ålagts nämnda restriktioner att gå förlorad om det begärs ändring av en resa efter bokning.

Överlåtaren av paketresan och den person som paketresan överlåts till är solidariskt betalningsansvariga för eventuella återstående betalningar och kostnader till följd av överlåtelsen.

5.2. PRISÄNDRINGAR
Så fort resenären har betalat anmälningsavgiften fastställs det avtalade priset och varken prisökningar eller prisfall kan göras gällande.

5.3. RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV PAKETRESAN
Om resenären vill göra ändringar i paketresan ska denne kontakta researrangören snarast möjligt. Om det är möjligt för researrangören att ändra paketresan ska resenären betala de extra kostnader som ändringarna medför. Researrangören är inte skyldig att göra ändringar i paketresan.

Om resenären vill göra ändringar som resebyrån inte kan uppfylla i det befintliga avtalet, ska ändringen, om resenären vidhåller önskan om att ändra paketresan, anses som en avbeställning av paketresan i enlighet med avsnitt 6.2 och en ny bokning.

5.4 RESEARRANGÖRENS ÄNDRINGAR AV PAKETRESAN 

5.4.1 OVÄSENTLIGA ÄNDRINGAR
Researrangören har innan paketresan påbörjats rätt att utan ansvarsskyldighet göra oväsentliga ändringar i paketresan utan resenärens samtycke. Resenären är skyldig att godkänna sådana ändringar om researrangören innan paketresans början och utan onödigt dröjsmål klart och tydligt upplyser resenären om de gällande ändringarna.

5.4.2 ANDRA ÄNDRINGAR 
Om researrangören innan paketresans början antingen;

 • gör väsentliga ändringar i paketresan,
 • eller inte kan leverera vissa tjänster som den resande har begärt och som researrangören har gått med på att leverera,
 • har resenären följande rättigheter:
 • resenären kan häva avtalet och återbetalas det belopp som betalats in i samband med resan,
 • eller om researrangören erbjuder det kan resenären delta i en ersättningsresa.

Researrangören är skyldig att utan onödigt dröjsmål kontakta resenären och upplysa om de väsentliga ändringarna och vilken eventuell betydelse de kan ha för paketresans pris.

Researrangören fastställer i meddelandet en rimlig tidsfrist inom vilken resenären ska meddela sitt beslut, och informerar dessutom om att konsekvensen av att inte hålla denna tidsfrist innebär att resenären anses ha godkänt ändringarna som omfattas av 5.4.2.

Resenären kan i vissa situationer ha rätt till ersättning om denne har lidit ekonomisk skada till följd av ovanstående väsentliga ändringar, om orsaken till detta beror på oundvikliga och oförutsedda omständigheter.

5.4.3. AVRESETIDER
Samtliga avresetider är preliminära fram till 20 dagar före avresa, och är därmed inte bekräftade vid tidig bokning. De angivna tiderna på resehandlingarna kan ändras vid ett eller flera tillfällen. Researrangören ska senast 20 dagar före avresa fastställa den slutliga avresetidpunkten. Om avresetidpunkter för ut- och hemresa avviker mer än åtta timmar från de preliminära avresetidpunkterna har resenären rätt att häva avtalet. Om resenären vill häva avtalet ska researrangören informeras snarast möjligt efter att de informerats om ändringen.

6. Avtalets upphörande

6.1. ÅNGERRÄTT
För köp av paketresor gäller ingen ångerrätt i enlighet med Forbrugeraftaleloven § 18.2.1 samt § 7.2.5, som undantar persontransport från Forbrugeraftalelovens omfattning.

6.2. AVBESTÄLLNING AV PAKETRESAN

6.2.1. NORMALA AVBESTÄLLNINGSVILLKOR
Resenären kan avbeställa paketresan innan paketresan har påbörjats enligt nedan standardiserade avbeställningsvillkor, såvida inte researrangören innan avtalets ingående skriftligen har informerat om att avbeställning sker efter en individuell beräkning av avbeställningskostnaden motsvarande paketresans pris med avdrag för kostnadsbesparingar och eventuella intäkter från försäljning av de avbeställda resetjänsterna.

 • Vid avbeställning senast 60 dagar före avresedagen går den inbetalda anmälningsavgiften samt eventuell avbeställningsförsäkring förlorad.
 • Sker avbeställning senare än 60 dagar före avresedagen och senast 14 dagar före den i resehandlingarna anförda avgångstidpunkten, har researrangören rätt att utkräva 50 procent av resans totala pris.
 • Om avbeställning sker senare än 14 dagar före avresa har researrangören rätt att utkräva 100 procent av resans totala pris i avbeställningsavgift.
Resenären kan på begäran få veta grunderna till avbeställningsbeloppets storlek.

Vid avbeställning av hela resan är det inte möjligt att få delar av resan återbetalda, t.ex. (liftkort, skidskola, transport), eftersom de ingår som en del av paketresan.

6.2.2. AVBESTÄLLNING I HÄNDELSE AV FORCE MAJURE ETC.
Resenären kan utan att betala någon avgift avbeställa en paketresa innan paketresan påbörjats, om det på resmålet eller i omedelbar närhet av detta inträffar oundvikliga och oförutsedda omständigheter som väsentligen påverkar resans fullgörande eller transporten av passagerare till resmålet.

För att resenären ska kunna avbeställa utan att betala avgift ska de aktuella oundvikliga och oförutsedda händelserna utifrån en objektiv bedömning göra det omöjligt att resa säkert till resmålet, t.ex. mot bakgrund av vägledning eller uttalanden från Utrikesdepartementet, hälsovårdsmyndigheter etc. Se www.ud.se

Resenären har vid avgiftsfri avbeställning rätt till full återbetalning av resans pris, men har inte rätt till ytterligare kompensation från researrangören.

Den avgiftsfria avbeställningen gäller dock inte om kunden vid avtalets ingående kände till eller borde känna till den aktuella händelsen, eller händelsen i övrigt var allmänt känd.

Om resenären inte kan avbeställa avgiftsfritt enligt ovanstående gäller de allmänna avbeställningsreglerna i enlighet med avsnitt 6.2.

6.2.3. TIDSPUNKT FÖR ÅTERBETALING OCH BERÄKNING AV AVBESTÄLLNINGSAVGIFT
Återbetalning av belopp enligt punkterna 6.2.1 och 6.2.2 ska ske senast 14 dagar efter resenärens avbeställning av paketresan, varför beräkning av avgiften vid individuell avbeställning även senast beräknas vid denna tidpunkt i förhållande till möjligheten till återförsäljning av de avbeställda resetjänsterna.

6.3. RESEARRANGÖRENS UPPSÄGNINGS AV AVTALET

6.3.1. FRÅNTÄDE PÅ GRUND AV FÖR LÅGT BOKNINGSANTAL
Om det nödvändiga antalet deltagare inte uppnås innan den angivna tidpunkten (30 resenärer på bussresa och 80 resenärer på flygresa) kan researrangören fri från ansvar frånträda avtalet om paketresan. Researrangören underrättar resenären om frånträdet av avtalet inom den i avtalet angivna tidsfristen, dock inte senare än

 • 20 dagar innan paketresan påbörjas, om resans längd överstiger sex dagar,
 • 7 dagar innan paketresan påbörjas, om resans längd är mellan två och sex dagar,
 • 48 timmar innan paketresan påbörjas, om resans längd är kortare än två dagar.

6.3.2. FRÅNTRÄDE PÅ GRUND AV OUNDVIKLIGA OCH OFÖRUTSEDDA OMSTÄNDIGHETER
Researrangören kan dessutom fri från ansvar frånträda avtalet om en paketresa om researrangören är förhindrad från att uppfylla avtalet på grund av oundvikliga och oförutsedda omständigheter och researrangören underrättar resenären om frånträdet från avtalet utan onödigt dröjsmål och innan paketresan påbörjas.

Resenären får i ovanstående frånträdessituationer hela det för resan inbetalda beloppet återbetalt senast 14 dagar efter frånträdet, och resenären har inte rätt till ersättning.

7. Brister och reklamation

Om en brist konstateras efter att resan har påbörjats – på vägen till eller på resmålet – ska resenären snarast efter att bristen konstaterats reklamera bristen till researrangören, guiden på resmålet eller till den underleverantör som bristen angår.

Om researrangörens guide eller underleverantör inte kan eller vill avhjälpa eller enligt resenärens uppfattning inte avhjälper tillfredsställande, ska resenären reklamera direkt till researrangören.

Resenären ska försäkra sig om att reklamationen noteras av researrangörens medarbetare och/eller underleverantörer på platsen – t.ex. genom en anteckning i en hotelliggare eller i annan skriftlig form. Härutöver bör resenären se till att få ett kvitto på reklamationen.

Om resenären undlåter att reklamera så som beskrivs ovan, får det konsekvenser för resenärens rätt att efteråt göra bristen gällande och för möjligheten till kompensation.

Påtalande av fel och brister i researrangörens frågeformulär betraktas inte som ett officiellt klagomål.

8. Begränsningar i researrangörens ersättningsansvar

Flygbolagen har det direkta ansvaret för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002 och 261/2004 samt luftfartslagen.

Researrangören begränsar sitt ansvar till de vid var tid gällande beloppsgränser som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (lufttransport), Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 (transport till sjöss) och COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 (järnvägstransport). Researrangörens ersättningsansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som har det direkta ansvaret för transporten.

Gällande SDR-kurs (XDR) finns på www.riksbanken.se

Begränsningarna för maximal ersättning enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna är fastställda till:

 • För passagerares dödsfall eller skada: 113 100 SDR – förutsatt att flygbolaget kan visa att det inte handlat oaktsamt eller agerat otillbörligt, eller förutsatt att händelsen beror på tredje persons oaktsamhet eller otillbörliga agerande.
 • För skador som beror på försening av transport av passagerare: 4 694 SDR
 • För förstört, förlorat, skadat eller försenat bagage: 1 131 SDR

Begränsningarna för maximal ersättning enligt Atenkonventionen och EU-förordning 392/2009 har fastställts till:

 • För passagerares dödsfall eller skada: 250 000 SDR till 400 000 SDR – beroende på orsaken till skadan samt transportörens tillskrivna skuld
 • För förstört, förlorat eller skadat handbagage: 2 250 SDR
 • För förstört, förlorat eller skadat fordon, däribland bagage i eller på fordonet: 12 700 SDR – transportören är endast ansvarig för skada som vållats på grund av fel från dennes sida
 • För förstört, förlorat eller skadat annat bagage än handbagage och fordon: 3 375 SDR

Så kallade ”värdesaker” ersätts inte enligt regelverket.

Begränsningarna för maximal ersättning enligt COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 har fastställts till:

 • För passagerares dödsfall och skada: 175 000 SDR
 • För förlust av föremål eller sakskada: 1 400 SDR
 • Vid hel eller delvis förlust av ett fordon: 8 000 SDR
 • Vid skada på föremål som lämnats i fordonet: 1 400 SDR – transportören är endast ansvarig för skada som vållats på grund av fel från dennes sida

Om transportörens ansvar inte är begränsat i annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner, begränsar researrangören sitt ansvar till tre gånger det totala priset för paketresan.

9. Framställan av krav efter resans slut

Krav på ersättning och/eller skäligt prisavdrag – till följd av brister som reklamerats korrekt och som inte har avhjälpts av researrangören – ska inom rimlig tid efter resans slut framläggas till researrangören. I annat fall förlorar resenären rätten att väcka talan mot researrangören.

Reklamationer om fel och brister som inte har kunnat åtgärdas på resmålet, ska göras skriftligen till researrangören senast fyra veckor efter hemkomst. Reklamation kan göras genom vårt reklamationsformulär på webbplatsen.

10. Avräkning vid utbetalning av ersättning och/eller kompensation

Resenären ska vid framställan av sin reklamation till researrangören upplysa om resenären även har ansökt om ersättning eller kompensation från transportören på grundval av EU-förordningar om passagerares rättigheter och ersättningsansvar vid transport av passagerare och enligt de internationella konventioner som också reglerar detta förhållande.

Om resenären har mottagit ersättning och/eller kompensation från transportören har researrangören rätt att avräkna ersättning och/eller kompensation enligt lagen om paketresor och sammanlänkade researrangemang från den ersättning och/eller kompensation som resenären har mottagit från transportören.

11. Behörig domstol och tillämplig lag

Om enighet inte kan uppnås om ett ersättningskrav och/eller -belopp osv. genom klagomål till researrangören eller återförsäljaren, kan resenären lämna in klagomål till Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse- ankenævnets webbplats är www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klagomål till Pakkerejse-Ankenævnet kan också lämnas in genom den europeiska plattformen för tvistelösning online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Researrangören är – till följd av medlemskap i Danmarks Rejsebureau Forening – skyldig att följa beslut från Pakkerejse-Ankenævnet, såvida inte föreningens styrelse ger dispens från detta krav på grund av att beslutet ska lämnas till en dansk domstol, enligt föreningens stadgar.

Alla tvister och avvikelser som kan uppstå eller komma ur ett givet avtals tillkomst och/eller uppfyllelse, och som inte kan lösas mellan parterna själva eller genom Pakkerejse-Ankenævnet, ska, om parterna vill, läggas fram vid de danska nationella domstolarna för slutligt avgörande, och kommer att vara underkastade dansk lag om inte annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1215/2012 samt 1980 års Romkonvention.

12. Garanti i resegarantifonden

Vi är medlem av Resegarantifonden vilket ger dig en extra säkerhet när du reser på semester. Researrangören har i händelse av dennes konkurs ställt garanti för återbetalning av resenärens betalningar hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte
info@pakkerejseankenaevnet.dk
+45 45 46 11 00.

13. Resenärer under 18 år

Om en resenär under 18 år reser utan förälder, ska det anges vid bokning av resan.

Innan betalning av anmälningsavgiften ska en fullmakt från föräldrarna skickas in, som godkänner den minderåriges resedeltagande. Föräldrafullmakt finns på researrangörens webbplats.

14. Transport och bagage

14.1
Vid bokning av skidresor med flyg gäller att det finns begränsat med plats för skidutrustning på flyget. Om inte resenären har bokat skidtransport vid köpet av resan finns det inte någon garanti för att det är möjligt att göra det efteråt.

Summitweek eller bussbolaget kan ej hållas ansvariga för förlorat eller skadat bagage under transporten, när bagaget inte är inlåst i bussens bagageutrymme. Det kommer inte att finnas tillgång till bagaget under resan, då bagageutrymmet är låst. Resenären ansvarar för sitt bagage fram till dess att chauffören låser bagageutrymmet och från det att utrymmet öppnas för om- eller urlastningar. Summitweek och bussbolaget ansvarar inte för kvarglömda saker och bagage. Vi rekommenderar därför att teckna en reseförsäkring.

15. Anslutningsresor

Researrangören är endast ansvarig för anslutningstransport om denna har marknadsförts som en del av en paketresa och/eller avtal ingås om en sådan innan slutligt avtal ingås om köp av en paketresa.

16. Försenad utresa och/eller försenad hemresa

Resenären ska vara förberedd på att det vid transport med t.ex. flyg eller buss kan uppstå större eller mindre förseningar, enligt pakkerejseloven betraktas inte förseningar som en brist vid resan.

Om en försening till resmålet skulle uppstå, görs en helhetsbedömning beroende på om förseningens längd är betydlig.

Vägledande riktlinjer om transportförseningar i samband med paketresor anses först vara av betydande längd när förseningen till resmålet är över sex timmar.

Som utgångspunkt ges det inte något proportionerligt prisavdrag vid försenad hemresa. Man kan själv ansöka om ersättning för eventuell skada till följd av en försening.

17. Aktiviteter och arrangemang i skidområdet

Researrangören kan inte göras ansvarig för outnyttjade semesteraktiviteter, däribland förbeställt liftkort exempelvis på grund av att skidområdet eller delar av det är stängt till följd av för lite eller för mycket snö, lavinfara, blåst eller liknande. All åkning i skidområdet och deltagande i arrangemang sker på eget ansvar.

Researrangören har rätt att ställa in ett arrangemang vid för få anmälda, sjukdom, dåligt väder och liknande samt om våra samarbetspartners bedömer att det föreligger en risk i samband med att arrangemanget genomförs.

COVID-19/EPIDIEMI/PANDEMI: Researrangören kan inte göras ansvarig för restriktioner eller eventuell nedstängning av restauranger, afterskiställen, barer och butiker med anledning av lokala myndigheters rekommendationer och/eller restriktioner.

18. Önskemål

Vi försöker uppfylla eventuella önskemål, men kan inte garantera något. (t.ex. önskemål om rum på samma våning, särskilt läge på rummet, utsikt m.m.)

19. Tryck- och skrivfel

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

20. Särskilda villkor för gruppresor

20.1.
Med en gruppresebokning menas en samlad bokning av ett sällskap på minst 15 personer, som reser på samma bokningsnummer. Till gruppresebokning räknas också utbildningsinstitutioner, däribland högre utbildningar, handelsskolor och gymnasieresor.

20.1.1.
Gruppen ska utse en gruppledare som har rätt att göra bokningen och motta information från researrangören. När gruppledaren får information anses alla i gruppen ha fått informationen.

20.2.
Vid gruppresor från utbildningsinstitutioner anmäler deltagarna sig individuellt via gruppens egen webbplats såvida inte annat har avtalats, och varje enskild deltagare är själv ansvarig för sin bokning och betalning. Frågor om gruppresan ställs direkt till researrangören.

20.2.1.
Vid bokning av en gruppresa genom utbildningsinstitutioner är inkvarteringen ospecificerad fram till ca tre veckor innan avresa, men allmän information om inkvarteringen finns på gruppens webbplats. När inkvarteringen specificeras på gruppens webbplats framgår det hur många sängar som finns i varje lägenhet. Det totala antalet sängar passar gruppens storlek och den enskilde deltagaren väljer själv säng och inkvartering utifrån de lediga platserna. Avresetiderna för buss är vägledande fram till 14 dagar innan avresa.

20.3.
Avbeställningsförfarande: Resenärer som bokar sin resa genom en gruppledare ska vända sig till gruppledaren vid avbokning, eftersom gruppledaren har kontakten med researrangören. Resenärer som beställer sin resa genom en gruppwebbplats ska vända sig direkt till researrangören vid avbokning. Om en person i en grupp avbokar sin resa, anpassas den befintliga bokningen med det nya antalet resande. Detta kan påverka rabatter, och tillägg för tom säng kan tillkomma. I övrigt gäller researrangörens allmänna resevillkor för ändringar etc.